Planowanie spadkowe Testament

Przez całe swoje życie gromadzimy majątek, który następnie chcemy przekazać wybranym osobom. Możemy w tej kwestii mieć różne wizje co do momentu przekazania majątku, sposobu i formy ale niestety najczęściej te plany zostają drastycznie zweryfikowane przez nagłe zdarzenie losowe powodujące śmierć właściciela kapitału, co powoduje, że majątek jakim dysponował zostaje podzielony między spadkobierców w sposób jaki reguluje ustawa co nie zawsze koresponduje z faktyczną wolą zmarłego (tzw. dziedziczenie ustawowe). Warto być na taką sytuację przygotowanym poprzez rozpoczęte odpowiednio wcześniej, w sposób przemyślany, planowanie spadkowe.

Głównym założeniem planowania spadkowego jest chociażby spisanie testamentu, który daje możliwość wyznaczenia kręgu spadkobierców. Dziedziczenie testamentowe stanowi odzwierciedlenie jednej z przewodnich zasad prawa spadkowego, a mianowicie zasady swobody testowania.  Osoba fizyczna, w myśl tej zasady ma prawo w drodze czynności prawnej rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. W ten sposób, odmiennie niż przy dziedziczeniu ustawowym, może mieć wpływ na los swojego kapitału. Swoboda ta jednak nie charakteryzuje się pełną dowolnością, otóż po pierwsze rozrządzenie na wypadek śmierci musi być dokonane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, a po drugie poprzez testament nie możemy całkowicie wykluczyć z grona spadkobierców określonych w przepisach osób.

Przed przystąpieniem do spisania testamentu warto przygotować inwentaryzację i “wycenę” majątku, a także zaplanować sposób jego podziału. Przydatna będzie również swoista symulacja wskazująca jak majątek rodzinny, osobisty i ewentualnie firmowy zachowałby się w sytuacji nagłej śmierci posiadacza tych zasobów. Optymalnie jest przygotować rozwiązania dla różnych nagłych sytuacji, ponieważ wskutek niespodziewanego zdarzenia może zginąć zarówno nestor jak i jego najbliższa rodzina włącznie z wybranym kandydatem (kandydatami) na sukcesora. Dodatkowo warto spróbować ocenić możliwy czas jaki zajmie procedura spadkowa.

W testamencie można umieścić różnego rodzaju rozrządzenia, jak na przykład zapis zwykły, polecenie testamentowe, wydziedziczenie czy zapis windykacyjny, który jest instytucją dosyć młodą w prawie spadkowym.

Warto pamiętać, że poprzez świadome, uporządkowane działanie można maksymalnie zminimalizować problemy jakie mogą wystąpić podczas postępowania spadkowego a także można w znacznym stopniu zabezpieczyć finansowo sukcesorów przed chociażby roszczeniami wynikającymi z zachowku.

-->