Sprawy spadkowe

Z chwilą śmierci majątek osoby zmarłej przechodzi na spadkobierców. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe, a o tym, komu przysługuje prawo do spadku, decyduje postanowienie sądowe lub akt poświadczenia dziedziczenia. W związku z tym, że przepisy prawa spadkowego są niezwykle złożone, ich znajomość jest niezbędna do zabezpieczenia interesów spadkobierców.

Sprawy spadkowe

Wyróżniamy dwa tryby dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Dziedziczenie ustawowe stosowane jest wtedy, gdy spadkobierca nie pozostawił testamentu, gdy testament jest nieważny i gdy osoby wskazane w testamencie nie chcą lub nie mogą przyjąć spadku. Dziedziczenie testamentowe stosuje się natomiast w sytuacji, gdy spadkobierca (osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych) sporządza testament, w którym powołuje do spadku wyznaczoną osobę lub osoby. Istnieje również możliwość równoczesnego dziedziczenia ustawowego i testamentowego, na przykład w sytuacjach, kiedy spadkodawca wyznacza w testamencie spadkobiercę, który będzie dziedziczył wyłącznie część spadku.

Sprawy o zachowek

Zachowek to instytucja prawa cywilnego chroniąca najbliższych krewnych spadkobiercy. Zachowek ma zastosowanie wtedy, gdy spadkodawca pomija ustawowych spadkobierców w testamencie, powierza spadek wyłącznie jednemu członkowi rodziny lub dokonuje darowizny, pomniejszając w ten sposób masę spadkową. Najbliżsi krewni mogą ubiegać się o zapłatę z tytułu zachowku, chyba że spadkodawca odmówił prawa do zachowku poprzez wydziedziczenie.

Sprawy o dział spadku

Dział spadku prowadzi do zniesienia wspólności majątkowej poprzez określenie wartości spadku i podziale spadku pomiędzy spadkobierców. Można tego dokonać przez orzeczenie sądowe lub za pomocą umowy zawartej przez wszystkich spadkobierców. Specjalizujemy się w prawie spadkowym: prowadzimy sprawy spadkowe, sprawy o zachowek oraz sprawy o dział spadku. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem, pomagamy dopełnić formalności i udzielamy porad prawnych z zakresu prawa spadkowego.